Informace k oblasti ochrany osobních údajů

Vážení klienti,

dovolte, abychom Vás touto cestou informovali v souladu s platnými právními předpisy o tom, jak bude naše společnost nakládat s Vašimi osobními údaji, které nám sdělíte a o dalších skutečnostech, které se dané oblasti týkají.

Osobní údaje, které nám při objednání ubytování v našich zařízeních, příp. v souvislosti s projevením zájmu o naše další služby poskytnete, jsou, pokud se týká rozsahu vašeho jména, příjmení a bydliště, příp. data narození povinné, neboť jimi dochází k Vaší jednoznačné identifikaci a tím i k platnému uzavření smlouvy na danou službu. Tyto údaje zpracováváme za účelem plnění mezi námi uzavřené smlouvy, plnění našich právních povinností (zejména v účetní a daňové oblasti) a ke zpracování nezbytnému pro zajištění ochrany našich práv a právem chráněných zájmů a uplatnění právních nároků. Tyto a případně další údaje (v souladu s aktuálně platnou legislativou) také zpracováváme pro účely evidence místních poplatků (za rekreační pobyt) a předáváme je příslušnému orgánu. Pokud nejste občany ČR, jsme povinni vést Vaše osobní údaje v evidenci pro cizineckou policii a této je v souladu s našimi povinnostmi zpřístupnit (v rozsahu údajů dle platné legislativy). Pokud po Vás požadujeme jiné než výše uvedené povinné údaje a nesdělíme Vám při jejich poskytování, že se jedná o povinný údaj a jeho důvod (naši právní povinnost) jedná se o údaj, který po Vás požadujeme jako o údaj poskytovaný dobrovolně za účelem plnění námi uzavírané smlouvy. Tyto údaje pak společně s údaji povinnými, použijeme za účelem plnění smlouvy. Zároveň Vám oznamujeme, že v případě, že nám poskytnete svůj e-mailový kontakt, pak jej spolu s Vaším jménem a příjmením v budoucnosti užijeme (v souladu s naším tzv. oprávněným zájmem) pro naše marketingové účely, za účelem dalších nabídek ubytování a možnosti využívaní dalších služeb, které poskytuje naše společnost a za účelem nabídky účasti na akcích pořádaných v našich zařízeních. S ohledem na toto upozornění není nutné poskytnutí Vašeho souhlasu, Vaše práva jsou chráněna možností vznést námitku (viz níže).

Ve vztahu k Vaší fotografii, kterou nám předložíte nebo si pořídíme s Vaším vědomím pro účely vystavení dokladu prokazujícího oprávněnost vstupu do našeho zařízení sdělujeme, že poskytnutí této fotografie je realizováno v rámci našeho smluvního požadavku jako součást mezi námi uzavírané smlouvy, a proto nevyžaduje Váš samostatný výslovný souhlas. Zpracovávání fotografie pro vyhotovení průkazu prokazujícího Vaše oprávnění ke vstupu do našeho zařízení je opatřením k možnosti ověřování oprávněnosti Vašeho opakovaného vstupu. Obdobná situace je u zpracovávání fotografií občanů obcí, kteří mají zajištěn bezplatný vstup do našeho zařízení.

Osobní údaje budou zpracovávány v listinné i elektronické podobě a budou předávány subjektům při plnění či zajišťování plnění našich povinností nebo při zajišťování ochrany práv a našich právem chráněných zájmů.

Neposkytnutí povinně poskytovaných osobních údajů by mohlo zapříčinit neplatnost námi uzavírané smlouvy, nemožnost plnění našich povinností a případné další právní následky, které s jejich neposkytnutím spojují obecně závazné právní předpisy.

Vaše osobní údaje budou zpracovávány po celou dobu, po kterou tak stanoví obecně závazné právní předpisy, včetně archivačních předpisů, a to jak ty poskytované povinně, tak ty poskytované dobrovolně, příp. na základě našeho požadavku pro účely plnění námi uzavírané smlouvy, a to včetně Vašeho e-mailu pro marketingové účely. Výjimku tvoří případy, kdy byste byli předem informováni jinak, či došlo ke zpracovávání údajů na základě Vašeho souhlasu uděleného na jinou dobu. Samozřejmě nebudou dále zpracovávány osobní údaje, u kterých byste důvodně uplatnili námitku apod.

Máte po nás právo požadovat přístup k Vašim osobním údajům, které o Vás zpracováváme (sdělení, které údaje zpracováváme, účely zpracování, komu jsou údaje zpřístupňovány, plánovanou dobu uložení, sdělení o rozsahu Vašich práv, příp. další skutečnosti), požadovat jejich opravu (pokud jsou nesprávné) a výmaz (pokud pominul důvod jejich zpracování), máte právo žádat omezení zpracování (např. je-li pochybnost o oprávněnosti zpracování). Můžete vznést námitku proti zpracovávání Vašich osobních údajů. Pokud takovou námitku vznesete vůči zpracovávání Vašeho e-mailu pro marketingové účely, nebude tento e-mail již nadále pro tento účel zpracováván. Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, máte právo tento souhlas odvolat.

Pokud budete mít za to, že nejsou Vaše osobní údaje zpracovávány v souladu s právními předpisy, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Informujeme Vás touto cestou, že v části našich zařízeních je aktivní kamerový systém, a to za účelem ochrany majetku a zvýšení bezpečnosti. Kamerový systém je provozován naší společností, a to v souladu s právními předpisy, tak aby při zachování jeho účelu maximálně chránil Vaše soukromí. V případě potřeby, na základě našeho konkrétního požadavku dochází i ke zpracování externí firmou. V případě, že je takový požadavek vznesen, je záznam z tohoto systému předán v rámci povinné součinnosti Policii ČR.

Informujeme také o tom, že v průběhu akcí pořádaných v našem zařízení dochází k fotografování a případně i natáčení videí za účelem dokumentování jejich průběhu, přičemž tyto fotografie jsou dále zveřejňovány na webových stránkách provozovaných naší společností, na našich facebookových profilech, příp. zpřístupňovány ve fotogaleriích dostupných na internetu a v případě fotografií dochází i k jejich předávání elektronickým a tištěným mediím (informační zpravodaj Obce Pasohlávky apod.). Jedná se o běžné dokumentování akcí, kdy toto je možné provádět, mmj. i na základě tohoto upozornění, bez Vašeho výslovného souhlasu. Pokud byste chtěli vyloučit výše uvedené nakládání s takto pořízenými fotografiemi a videi ve vztahu k Vaší osobě, prosím informujte nás. Pokud byste i kdykoliv následně zjistili, že byla zveřejněna Vaše fotografie způsobem, který Vám nevyhovuje, informujte nás a my učiníme vhodná opatření v souladu s Vaším přáním.

Pokud nám v závěru Vašeho pobytu či po poskytnutí jiné služby vyplníte dotazník spokojenosti, pak osobní údaje, které nám v něm případně nově poskytnete za účelem slosování, budou použity výlučně pro účely identifikace výherce v rámci slosování, pokud nebudete předem informováni jinak nebo ke zpracování pro jiný účel nevyslovíte souhlas.

V případě, že byste požadovali k dané oblasti další informace, vysvětlení a podobně, obraťte se prosím na naše pracovníky, kteří Vám rádi odpoví, příp. zajistí, aby na Vaše potřeby bylo reagováno. Můžete se zejména obracet na paní Lenku Andrlíkovou, e-mail: osobní.udaje@pasohlavky.cz.

Naše společnost také přistoupila ke jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů, tohoto můžete také kontaktovat prostřednictvím výše uvedeného e-mailu a dále na adrese: Pasohlávská rekreační s.r.o., pověřenec pro ochranu osobních údajů, Pasohlávky 1, 691 22 Pasohlávky.

Podrobné aktuální informace k problematice ochrany osobních údajů najdete na www.kemp-merkur.cz/gdpr.

Vaše Pasohlávská rekreační s.r.o.